Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Rzecznik praw ucznia

Główna treść artykułu

 • to nauczyciel obdarzony zaufaniem i wybrany przez społeczność uczniowską;
 • w każdej problematycznej sprawie możesz się do niego zwrócić;
 • udostępni Ci regulaminy szkolne, wyjaśni ich sens;
 • wyjaśni, jakie masz prawa ucznia, jak zrozumieć ich zapis;
 • jest mediatorem w sytuacjach spornych, trudnych i nietypowych;
 • występuje w interesie indywidualnym jak i grupowym;
 • można zgłaszać mu sytuacje szkolne i pozaszkolne;
 • nie robi niczego, czego Ty nie zaakceptujesz;
 • zachowuje dyskrecję i takt.

 

Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w Naszej szkole pełni

Pan Mateusz Jamroz

 

 

Zadania i funkcje Rzecznika Praw Ucznia:

 • Przeciwdziałanie łamaniu praw ucznia w szkole.
 • Zwiększenie świadomości prawnej uczniów, rodziców, nauczycieli.
 • Działania na rzecz współpracy społeczności szkolnej odnośnie zadań i obowiązków wynikających ze Statutu Szkoły, Szkolnego Programu
 • Wychowawczego oraz Szkolnego Programu Profilaktyki Dzieci i Młodzieży.

 

 

Środki działania Rzecznika Praw Ucznia:

 • Rozpatrywanie indywidualnych skarg.
 • Sporządzanie raportów dotyczących wykrytych naruszeń prawa w szkole.
 • Udzielanie porad dotyczących sposobów ochrony praw.
 • Współpraca z psychologiem, pedagogiem, prawnikiem.
 • Współdziałanie w prowadzeniu programów przeciwdziałających problemom szkolnym.
 • Swobodne działanie w ramach obowiązujących regulaminów i trybów postępowania.
 • Podejmowanie działań na wniosek stron tzn. uczniów, nauczycieli, rodziców.

 

 

Obowiązkiem Rzecznika Praw Ucznia jest:

 • Obserwacja realizacji praw ucznia w szkole.
 • Czuwanie nad przestrzeganiem praw ucznia.
 • Ingerowanie w każdym przypadku, gdy naruszone zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
 • Reprezentowanie interesów ucznia wobec Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły.
 • Występowanie do Dyrektora z odpowiednimi wnioskami dotyczącymi realizacji praw ucznia.
 • Upowszechnianie wśród uczniów wiedzy dotyczącej ich praw i obowiązków.

 

Pamiętaj!

W każdym przypadku zwracasz się do osób kompetentnych.
Możesz liczyć na ich pomoc i dyskrecję.
Nie jesteś sam. Nie zamykaj się ze swoim problemem.

 

 

O czym uczeń wiedzieć powinien

Twoje prawa – prawa ucznia

 

Uczeń ma prawo do:

 • informacji na temat zakresu wymagań oraz metod pracy,
 • posiadania pełnej wiedzy na temat kryteriów ocen,
 • korzystania z zasad dotyczących sprawdzania wiedzy i umiejętności,
 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, tygodniowego rozkładu zajęć, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • korzystania z pomocy w przypadku trudności w nauce poprzez udział w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-
 • kompensacyjnych, logopedycznych,
 • korzystania z pomocy w zakresie rozwijania swoich zainteresowań i zdolności poprzez udział w imprezach szkolnych i pozaszkolnych,
 • konkursach przedmiotowych, kołach zainteresowań, zawodach sportowych,
 • zrzeszania się w organizacjach działających w szkole,
 • korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego, którym podlega szkoła,
 • bezpiecznych warunków pobytu w szkole, ochrony przed: przemocą, uzależnieniami, demoralizacją,
 • aktywnego wypoczynku podczas przerw między zajęciami,
 • zwolnienia z prac domowych na okres ferii i przerw świątecznych,
 • poszanowania swojej godności,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań o ile nie naruszają one godności i dobra osobistego innych osób,
 • życzliwego, podmiotowego traktowania przez kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły,
 • nietykalności osobistej,
 • korzystania z pomieszczeń i urządzeń szkolnych zgodnie z ich przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami,
 • reprezentowania szkoły na zewnątrz.

 

Pamiętaj! Każde prawo niesie za sobą również wiele obowiązków!

 

 

Uczeń ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w Statucie Szkoły, a zwłaszcza:

 • systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach dydaktycznych i życiu szkoły,
 • rzetelnej pracy nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności,
 • systematycznego przygotowania się do zajęć szkolnych,
 • uczestnictwa w wybranych przez siebie zajęciach pozalekcyjnych,
 • postępowania zgodnego z dobrem społeczności szkolnej,
 • dbania o honor, dobre imię i tradycje szkoły,
 • godnego i kulturalnego zachowania się, dbania o piękno mowy ojczystej,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w zespole,
 • okazywania szacunku nauczycielom, wychowawcom, pracownikom szkoły, kolegom,
 • przeciwstawiania się przejawom brutalności,
 • szanowania poglądów i przekonań innych ludzi, poszanowania wolności i godności innych,
 • odpowiedzialności za własne życie i życie innych,
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole,
 • poszanowania swojej godności,
 • naprawienie wyrządzonej przez siebie szkody materialnej lub odkupienie zniszczonej rzeczy,
 • podporządkowanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej oraz ustaleniom Samorządu Uczniowskiego,
 • znajomości dokumentów prawa szkolnego a w szczególności Statutu Szkoły, regulaminu oceniania i promowania uczniów.

 

 

Najważniejsze dokumenty:

 

Prawo powszechne to prawo obowiązujące zazwyczaj wszystkich ludzi na terenie całego kraju. W Polsce jest to konstytucja, umowy międzynarodowe, ustawy, rozporządzenia i prawo miejscowe, czyli uchwały i zarządzenia.

 

Państwo polskie – Rzeczpospolita Polska jest 1 grudnia 2009 roku członkiem Uni Europejskiej. Część prawa unijnego obowiązuje w Polsce.

 

Z punktu widzenia praw ucznia najważniejsze są ustawy i rozporządzenia, oraz w bardziej ogólnym sensie konstytucja, umowy międzynarodowe i wszelkiego rodzaju deklaracje, normy określające prawa dziecka/człowieka pisane niekiedy przez organizacje pozarządowe lub osoby prywatne.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka

Informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona będzie telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież będą mogły otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal pozostaną bezpłatne, a rozmówcy będą mieli zapewnioną dyskrecję i anonimowość. Poniżej przekazujemy link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której można znaleźć wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/.