Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Deklaracja dostępności

Główna treść artykułu

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespółu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej  zseil.edu.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.zseil.edu.pl

Data ostatniej aktualizacji

 • Data ostatniej aktualizacji: 30.08.2023 r.

Dane kontaktowe

Osoba do kontaktu: p. Marek Sobiech

Email: msobiech@zseil.edu.pl

Telefon: + 48 22 839 12 23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

– alternatywa dla multimediów

– napisy dla niesłyszących

– audiodeskrypcja lub alternatywa

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki:

 • TAB – przejście do kolejnego elementu
 • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu

Dokumenty

Na stronie www.zseil.edu.pl znajduje się wiele plików do pobrania. Większość z nich pochodzi z zasobów wewnętrznych. Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.

Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • Nawigacja jest też przyjazna dla osób niewidomych dzięki unikalnym tytułom podstron i porządkującej funkcji nagłówków.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Kontrast tekstu do tła – dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

KONTRAST

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

 Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst, należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok

Dostępność architektoniczna

 1. Do budynku prowadzi 5 wejść:
  • 2 wejścia główne. Jedno od strony ulicy generała Józefa Zajączka wyposażone jest w 2 pary drzwi, pierwsze otwierane ręcznie, drugie rozsuwane automatycznie. Do drzwi prowadzą schody składające się z 4 szerokich stopni, bez poręczy i podjazdu. Drugie wejście od strony ulicy księdza Romana Indrzejczyka wyposażone jest w 2 pary drzwi otwieranych ręcznie. Do drzwi prowadzą schody składające się z 4 szerokich stopni, z poręczami po obydwóch bokach. Przy schodach zamontowana jest platforma do transportu wózka inwalidzkiego, obsługiwana przez pracownika szkoły. Wewnątrz budynku, w holu głównym znajdują się schody prowadzące na parter, składające się z 4 szerokich stopni.
  • 2 wejścia boczne, usytuowane od strony ulicy generała Józefa Zajączka i księdza Romana Indrzejczyka służą głównie jako wyjścia ewakuacyjne. Wyposażone są w 2 pary drzwi otwieranych ręcznie. Z poziomu wejścia na parter prowadzą schody składające się z 6 szerokich stopni, bez poręczy.
  • 1 wejście od strony boiska służy młodzieży do wychodzenia na boisko i jako ewakuacyjne, z poziomu boiska prowadzą do niego schody składające się z 4 szerokich stopni,
  • brak wind dla osób niepełnosprawnych w budynku,
  • brak toalet dla osób niepełnosprawnych,
  • brak systemu informującego osoby niewidome i niedowidzące,
  • budynek jest dostępny dla osób z psem przewodnikiem i asystującym,
  • wjazd samochodem na teren Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych jest możliwy tylko od strony ulicy Generała Józefa Zajączka. Brak jest wyznaczonych miejsc parkingowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, jest możliwość zaparkowania pojazdu osoby niepełnosprawnej przed wejściem głównym do budynku.
 2. Brak możliwości skorzystania z platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
 3. Możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.