Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Egzaminy zawodowe

Główna treść artykułu


informacja dla uczniów i absolwentów na temat egzaminu


Informacja o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej

Informujemy, że w związku z publikacją przez CKE w dniu 22.01.2024 r. wstępnej informacji o wynikach egzaminu zawodowego z części pisemnej przeprowadzanej na komputerze, wyniki będą dostępne w portalu zdającego: https://portalzdajacego.epkz.cke.edu.pl.

Przypominamy, że zdający, aby móc się zalogować do portalu musi znać swój login i hasło.

Jeżeli zdający nie zna loginu lub hasła to może zresetować hasło podając swój PESEL.
Nowy link aktywacyjny zostanie przesłany na adres e-mail przypisany do zdającego w systemie SIOEPKZ.
Zwracamy uwagę, że w przypadku nieaktualnego lub błędnego adresu e-mail zdającego w systemie SIOEPKZ – zdający, aby móc zresetować hasło będzie musiał zwrócić się do szkoły o przekazanie kodu aktywacyjnego. Dlatego bardzo prosimy o zalogowanie się do portalu zdającego w celu sprawdzenia poprawności logowania.


INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

W związku z zakończeniem stosowania tymczasowych procedur covidowych – wydawanie dyplomów na indywidualne wnioski zdających w OKE w Warszawie zostało przywrócone do formy standardowej, czyli bez możliwości przesyłania skanów lub niepotwierdzonych kopii dokumentów.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami oraz z instrukcją składania wniosków o dyplom zawodowy.

 


 
Egzamin zawodowy – Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

 

UWAGA!

 

Przystąpienie do egzaminu zawodowego wg Formuły 2019 we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.

 

 

Egzamin zawodowy przeprowadzany w terminie dodatkowym

 

Szczegółowe informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/


OKE w Warszawie przekazuje przypomnienie o obowiązujących opłatach za egzaminy dla absolwentów:

komunikat dotyczący opłat (.pdf)