Egzaminy zawodowe

Uczniu, absolwencie, na egzamin należy zgłosić się w wyznaczonym dniu, co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem egzaminu oraz przynieść:

  • własny długopis z czarnym wkładem,
  • własny kalkulator prosty,
  • maseczkę.

 

Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna/praktyczna egzaminu, nie można wnosić materiałów i przyborów niewymienionych w komunikacie Dyrektora CKE, ani korzystać z nich w tej sali.

Do sali egzaminacyjnej nie można wnosić urządzeń telekomunikacyjnych i elektronicznych. Należy je pozostawić w szafkach uczniowskich w szatni.

 

Załącznik nr 1 - PLAN WEJŚĆ NA EGZAMINY ZAWODOWE W ZSEiL (.pdf)

 

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ZWIĄZKU Z COVID-19 DLA UCZNIÓW ZDAJĄCYCH EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE W ZESPOLE SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH i LICEALNYCH W SESJI ZIMOWEJ 2022 R. (.pdf)

 

Egzamin zawodowy przeprowadzany w terminie dodatkowym (dotyczy klas 3B, 3EL, 3IT) - tryb postępowania

  1. Zdający, dla którego przystąpienie do egzaminu zawodowego jest obowiązkowe, a który z przyczyn losowych lub zdrowotnych w terminie głównym:

▪ nie przystąpił do części pisemnej lub części praktycznej egzaminu zawodowego albo

▪ przerwał egzamin zawodowy w części pisemnej lub części praktycznej

przystępuje do części pisemnej lub części praktycznej tego egzaminu w terminie dodatkowym na udokumentowany wniosek ucznia lub słuchacza, a w przypadku niepełnoletniego ucznia lub słuchacza – jego rodziców.

  1. Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń lub słuchacz uczęszcza, nie później niż w dniu, w którym odbywa się część pisemna lub część praktyczna egzaminu zawodowego w terminie głównym (Załącznik nr 33). Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi OKE nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
  2. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.

 

Załącznik nr 33 - Wniosek o przystąpienie do egzaminu w terminie dodatkowym (.pdf)

 

 

Egzamin zawodowy – Formuła 2019 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym od 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego z 2019 r.

UWAGA!

Przystąpienie do egzaminu zawodowego wg Formuły 2019 we wskazanym przez dyrektora szkoły semestrze lub roku szkolnym jest jednym z warunków uzyskania promocji do następnej klasy, na następny semestr lub ukończenia szkoły.

 

Egzamin zawodowy – Formuła 2017 jest przeprowadzany zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty w brzmieniu obowiązującym przed 1 września 2019 r. i w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach z 2017 r.

 

Szczegółowe informacje na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/
 

» Egzaminy zawodowe