Rada Rodziców

Rada Rodziców jest jednym z czterech statutowych organów szkoły: Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski.

 

Reprezentuje uczniów WSZYSTKICH klas Naszego Technikum.

 

Kompetencje Rady Rodziców określają zapisy Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.), Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 i 1198 z późn. zm.), rozporządzenia wydane na podstawie delegacji ustawowych oraz Statut Szkoły.

 

Celem głównym Rady Rodziców, poza reprezentowaniem ogółu rodziców (opiekunów prawnych) uczniów Szkoły, jest prezentowanie ich opinii we wszystkich sprawach Szkoły, WSPOMAGANIE działalności Szkoły w zakresie doskonalenia procesu wychowawczego i dydaktycznego, poprawy warunków technicznych i wyposażenia oraz wspomaganie Szkoły w udzielaniu pomocy materialnej uczniom. Jest to możliwe dzięki gromadzeniu funduszy na działalność, wynikającą z Regulaminu Rady Rodziców.

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH w Warszawie z siedzibą przy ul. Gen. Zajączka 7 (.pdf)

 

Działalność Rady umożliwia rzeczywisty wpływ Rodziców na działalność Szkoły!!! Głównym "sponsorem" tej działalności jesteście Wy Państwo - Rodzice każdego ucznia naszej szkoły.

 

Pragniemy BARDZO SERDECZNIE PODZIĘKOWAĆ PAŃSTWU za dotychczasowe wsparcie oraz zaufanie, którym nas obdarzyliście, przekazując pieniądze na Radę Rodziców. Jest to ważny dowód na to, że nasza działalność społeczna nie idzie na marne, a prowadzone przez nas działania są potrzebne i z zamysłem wykorzystywane dla NASZYCH DZIECI. Przed nami kolejne lata współpracy. Zwracamy się do Państwa z apelem o dalsze zwracanie SZCZEGÓLNEJ uwagi na WSPÓLNY nasz CEL, jakim jest wspieranie działań Naszej Szkoły w realizacji powierzonych jej zadań. Proszę pamiętać, że każda złotówka wpłacona przez KAŻDEGO Rodzica wspiera edukację i lepszy rozwój jego dziecka.

 

Nasza młodzież i ich rozwój jest najważniejszy!!!
Warto o tym pamiętać!!!

 

Rodzice, młodzież, Kadra Pedagogiczna i wszyscy pracownicy Szkoły stanowimy JEDEN ORGAN. Mamy świadomość istotności dbania o niego. Zostawiając kształcenie specjalistom, możemy, w ramach naszego działania, wspierać finansowo potrzeby Szkoły. Pomoc finansowa jest BARDZO WAŻNA, a to wiąże się z każdą regularnie wpłacaną kwotą. Fundusze te są wsparciem procesów dydaktyczno – wychowawczych, ukierunkowanych na ROZWÓJ intelektualno – emocjonalny NASZEJ MŁODZIEŻY. Grono świetnych pedagogów, wysoko ocenianych zarówno przez uczniów, jak i władze kuratoryjne, wdrażając idee edukacyjno – wychowawcze, stara się zapewnić uczniom SZEROKI DOSTĘP DO WIEDZY teoretycznej i praktycznej. Bez naszej pomocy byłoby to utrudnione, chociażby dlatego, że ciągle wdrażane są nowe technologie (nowe programy, multimedia), zmianie ulegają ciągle regulacje prawne i wymogi logistyczne, stawiane szkołom.

 

 

Dobrowolność składek, jak sama nazwa wskazuje, są TYLKO Państwa dobrą wolą, która może przełożyć się na inwestowanie w to, co mamy NAJCENNIEJSZE – NASZĄ MŁODZIEŻ.

 

Miejcie pewność, że pieniądze, które wpłacacie są przeznaczane tylko i wyłącznie na potrzeby NASZYCH DZIECI. Ważne jest także to, że jeśli większość Rodziców w klasie wpłaca pieniądze na RR, to część tych pieniędzy wraca bezpośrednio do klasy.

 

Jako Rada Rodziców deklarujemy, że pieniądze wpłacane przez Państwa zostaną MĄDRZE i GOSPODARNIE WYKORZYSTANE, dlatego wierzymy, że przy Waszej pomocy uda się zrealizować jeszcze wiele ZADAŃ statutowych, tak potrzebnych MŁODZIEŻY i SZKOLE.

 

Szanowni Państwo! NIE POZWÓLCIE NAM SIĘ NUDZIĆ! 😉

 

W roku szkolnym 2021/2022 Rada Rodziców ustaliła dobrowolną składkę w kwocie 120 zł rocznie dla wszystkich uczniów Naszej Szkoły.

Zadeklarowane kwoty prosimy wpłacać na konto:

PKO Bank Polski S.A. II o/Warszawa
nr rachunku: 69 1020 1026 0000 1102 0015 6877

 

Rada Rodziców Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych
NIP 525-21-90-095
01-518 Warszawa
ul. Gen. Zajączka 7

lub gotówką (w godzinach: 730 - 1430) pokój nr 20, parter.


Skład Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022:

 

Celina Kinicka - Przewodnicząca
Katarzyna Kruszyńska - Zastępca Przewodniczącej
Edyta Tańska – Pajszczyk - Sekretarz
Monika Chmura - Skarbnik
Małgorzata Lipińska - Szymanik - Członek
Grzegorz Goluch - Członek
Paweł Kieś - Członek
Piotr Nurowski - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Joanna Pacyna - Członek Komisji Rewizyjnej
Martyna Kuptel - Członek Komisji Rewizyjnej

» Rada Rodziców