logo Kapitał Ludzki logo Mazowsze. serce Polski logo EFS
treść z plakatu ZSEiL

„Najlepsi w elektronice”

to projekt unijny realizowany w terminie od 01.08.2014 do 31.08.2015 przez Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, Instytut Rynku Elektronicznego oraz Dzielnicę Żoliborz m.st. Warszawy, którego celem było:

  • Podniesienie zdolności do zatrudnienia i kompetencji technicznych oraz zawodowych uczennic/ów z Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie poprzez m.in. realizację programu praktyk zawodowych, zajęć dodatkowych z nowoczesnego montażu układów elektronicznych, programu doradztwa zawodowego i przedsiębiorczości oraz wyposażenie pracowni nauki zawodu.
  • Wzrost kompetencji zawodowych i technicznych wraz ze zdobyciem dodatkowych kwalifikacji u uczennic/ów poprzez organizację zajęć dodatkowych z nowoczesnej elektroniki, zajęć wyrównawczych z matematyki i języka angielskiego oraz zajęć przygotowujących do matury.
  • Wzmocnienie kompetencji społecznych służących zatrudnieniu poprzez udział młodzieży w programie doradztwa zawodowego.
  • Podniesienie umiejętności praktycznych z nowoczesnej elektroniki poprzez udział w praktykach technologicznych.

Projekt skierowany był do 185 uczennic/ów Technikum Elektronicznego nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej „Żywiciel” przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, którzy otrzymali wsparcie zgodnie z wyżej wymienionymi celami. Również wsparcie otrzymali nauczyciele, którzy uczestniczyli w zajęciach z nowoczesnej elektroniki. Była to forma gwarancji trwałości projektu, zakładająca możliwości przekazania wiedzy kolejnym rocznikom uczennic/ów. Ponadto grupą docelową był sam Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie, który otrzymał wsparcie w postaci stanowisk dla elektroników, urządzeń i sprzętów.

Rekrutacja do projektu odbywała się zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie. Spośród uczennic/ów z naszego Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych z klas I, II, III, IV kierunków: technik elektronik, teleinformatyk, informatyk i elektryk została wybrana grupa docelowa licząca 185 uczennic/ów; przy czym jedna osoba mogła wziąć udział w kilku zajęciach. Pierwszeństwo udziału w projekcie miały uczennice i osoby zamieszkujące obszary wiejskie. Do udziału w praktykach technologicznych zrekrutowano 140 uczennic/ów.

W ramach realizacji ww. celów projektu „Najlepsi w elektronice” osiągnięto wszystkie założone rezultaty i wskaźniki, m.in. w zajęciach wzięło udział 185 uczennic/ów, w praktykach technologicznych w 5 firmach tj. w TEKNOSYSTEMIE, DOMARZE, SOFTRONICU, AR-MO, REGENERSISIE uczestniczyło 140 uczennic/ów, zrealizowanych zostało 1020 godzin lekcyjnych zajęć dodatkowych. Projekt został pozytywnie zwalidowany.

Projekt był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.