Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Fundusz zdrowotny

Główna treść artykułu

Pomoc zdrowotna przyznawana jest w formie bezzwrotnej zapomogi pieniężnej, raz w roku budżetowym. Uprawnieni do korzystania z pomocy są nauczyciele, zatrudnieni na co najmniej połowę obowiązującego wymiaru godzin dydaktyczno-wychowawczych, nauczyciele emeryci i renciści oraz nauczyciele emeryci ze zlikwidowanych w Dzielnicy Żoliborz placówek.

 

Wnioski o przyznanie pomocy zdrowotnej można składać w terminach:

 

 • do 15 marca,
 • do 15 czerwca,
 • do 15 września,
 • do 15 listopada

 

Wnioski przyjmuje i dodatkowych wyjaśnień udziela Gabriela Elas (w bibliotece szkolnej).
W bibliotece znajdują się również Regulamin i wnioski do Funduszu w wersji papierowej.

 

Fragment Regulaminu, z którym warto się zapoznać

 

§4

 

 1. Pomoc zdrowotna może być przyznana w szczególności w związku z:
  1. przewlekłą chorobą np. schorzenia nowotworowe, cukrzyca, choroby krążenia, alergie i inne,
  2. długotrwałym leczeniem szpitalnym połączonym z koniecznością dalszego leczenia w domu,
  3. długotrwałym leczeniem specjalistycznym,
  4. koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych,
  5. koniecznością skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej, ze względów estetycznych i zdrowotnych,
  6. stosowaniem profilaktyki zdrowotnej w zakresie szczepień ochronnych.
 2. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej wg katalogu schorzeń i świadczeń określa załącznik nr 1 i uzależniona jest od:
  1. rodzaju i przebiegu choroby oraz okoliczności z tym związanych wpływających na sytuację materialną nauczyciela np. konieczność stosowania specjalistycznej diety zapewnienia dodatkowej opieki choremu itp.
  2. wysokości udokumentowanych kosztów leczenia poniesionych przez nauczyciela,
  3. sytuacji materialnej rodziny nauczyciela z uwzględnieniem poniesionych przez nauczyciela wydatków.
 3. Nauczyciele mogą ubiegać się o refundację kosztów następujących rodzajów świadczeń:
  1. zakup leków lub sprzętu medycznego,
  2. zabiegi medyczne,
  3. pobyt w zakładzie opieki zdrowotnej,
  4. specjalistyczne leczenie,
  5. pobyt na turnusach rehabilitacyjnych oraz usługi rehabilitacyjne

 

§5

 

 1. Warunkiem przyznania pomocy zdrowotnej jest złożenie przez nauczyciela, z zastrzeżeniem ust. 3 wniosku na druku / stanowiącym załącznik nr 2 / lub podania zawierającego dane określone w załączniku.
 2. Do wniosku lub podania należy dołączyć:
  a) aktualne zaświadczenie lekarskie (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność przez placówkę), nie starsze niż 3 m-ce od daty wystawienia, zawierające:
  – informacje o stanie zdrowia nauczyciela,
  – wykaz leków niezbędnych w leczeniu.
  b) oryginały dokumentów imiennych potwierdzających poniesione koszty leczenia
  c) oświadczenie o dochodach brutto przypadających na członka rodziny z ostatnich 3 miesięcy poprzedzających ubieganie się o pomoc zdrowotną- załącznik nr 3

 

 

Dokumenty do pobrania: