Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych

Menu okruszkowe

Fundusz socjalny

Główna treść artykułu

W związku z panującą pandemią COVID-19 składanie oświadczeń i wniosków o wypłatę świadczeń socjalnych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych dokonuje się poprzez przesłanie zeskanowanych dokumentów lub ich fotokopii drogą elektroniczną na adres: kadry@zseil.edu.pl lub oryginałów drogą pocztową na adres szkoły: Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. gen. J. Zajączka 7, 01-518 Warszawa.   Składane dokumenty muszą być opatrzone odręcznym podpisem Uprawnionego.   Termin na złożenie oświadczenia o miesięcznym dochodzie brutto przypadającym na jednego członka pozostającego we wspólnym gospodarstwie z wnioskodawcą upływa w dniu 30 kwietnia każdego roku.   Oświadczenie, o którym mowa powyżej należy wypełnić w oparciu o zeznanie podatkowe za rok kalendarzowy poprzedzający termin złożenia oświadczenia.   Uprawniony składając oświadczenie, jeżeli wskazany dochód na osobę jest niższy niż :

  • 5001 zł dla gospodarstwa wieloosobowego ,
  • 5501 zł dla gospodarstwa jednoosobowego

w przypadku zlecenia kontroli, może zostać zobowiązany do udostępnienia do wglądu zeznania podatkowego w celu dokonania weryfikacji zgodności złożonego oświadczenia z prawdą.   Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą pozbawia prawa do uzyskania świadczeń socjalnych przez okres 2 lat.   Warunkiem przyznania świadczeń w ramach ZFŚS jest złożenie w/w  oświadczenia oraz wniosku o przyznanie świadczenia np.:

  • dofinansowanie wypoczynku,
  • dofinansowanie przedszkola/ żłobka
  • zapomogę losową,
  • bezzwrotną zapomogę finansową, przyznawaną jeden raz w roku.

Wnioski o przyznanie świadczeń socjalnych są rozpatrywane:

  • we WRZEŚNIU dla wniosków złożonych od 1.06 do 31.08,
  • w LISTOPADZIE dla wniosków złożonych od 1.09 do 15.11,
  • w MARCU dla wniosków złożonych od 16.11 do 1.03,
  • w CZERWCU dla wniosków złożonych od 2.03 do 31.05.

Świadczenia socjalne finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie  mają charakteru roszczeniowego i bez wniosku Uprawnionego nie są wypłacane.

Dokumenty do pobrania