Informujemy


w ramach projektu „Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników i informatyków”
realizowanego w okresie od 01.06.2017 do 31.10.2018 r. w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu,
Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów,
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020;
przez Instytut Rynku Elektronicznego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz Partnerów Projektu – Miasto st. Warszawa/Dzielnica Wola i Żoliborz,
Regenersis (Warsaw) Sp. z o.o. i Samsung Electronics Polska Sp z o.o.;

W dniach 01 - 20 czerwca 2017r. prowadzona będzie rekrutacja uczniów
Zespołu Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie do udziału w:

1. Specjalistycznych zajęciach dodatkowych z zakresu:
- techniki światłowodowej
(w piątek (14.00-21:00), sobota (9.00-16:00) w sumie 240 h)
- techniki druku 3D
(w piątek (14.00-21:00), sobota (9.00-16:00) w sumie 160 h)
- symulacji procesów elektronicznych
(w piątek (14.00-21:00), sobota (9.00-16:00) w sumie160 h)

2. Zajęiach uzupełniających wiedzę i rozwijających kompetencjie miękkie; po lekcjach;
rekrutacja zgodnie z rekomendacją wychowawcy i/lub nauczyciela przedmiotu

3. Stażach zawodowych; płatnych, łącznie 150 godz.,
w terminach VI-VIII’17 i VI-VIII’18 r.

Pobierz regulamin projektu


Informacje dodatkowe i dokumenty można pobrać
w Biurze Projektu "Młodzi bliżej rynku pracy – kształcenie zawodowe elektroników i informatyków"

Technikum Elektroniczne nr 3 im. Żołnierzy Armii Krajowej "Żywiciel"
przy Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych, ul. Gen. J. Zajączka 7 pokój 123