GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

31.08.2020

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

Rodzice /Pełnoletni uczniowie mogą ubiegać się o pomoc materialnąw ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach programu są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

Wnioski o dofinansowanie prosimy składać do 11 września 2020r. do wicedyrektora ds. wychowawczych i opiekuńczych Katarzyny Michalczyk – gabinet 215.

Informacje o rządowym programie i wnioski do pobrania pod linkiem: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22406-rzadowy-program-pomocy-uczniom lub w szkole- gabinet 215.

Ważne!!!Od tego roku szkolnego uległo zmianie miejsce składania wniosku o stypendium szkolne, zasiłek szkolny.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2020/2021 należy skierować bezpośrednio do dyrektora ośrodka pomocy społecznej w dzielnicy m. st. Warszawy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, w terminie do 15 września 2020 r. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 528zł.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

Więcej informacji i wnioski do pobrania o stypendium szkolne i zasiłek szkolny pod linkiem: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22417-wspieramy-warszawskich-uczniow-pomoc

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA