Akcja:
Mobilność osób uczących się i pracowników
Tytuł projektu:
Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży
Promocja i upowszechnianie osiągnięć projektu
W dniu 22 stycznia 2018 roku w Zespole Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie odbyło się spotkanie kończące działania w Projekcie "Innowacyjny staż zagraniczny w krajach Unii Europejskiej szansą na lepszy start w dorosłość młodzieży" relizowanego w ramach akcji Mobilność osób uczących się i pracowników programu "PO WER".
Podsumowanie działań w Projekcie przez koordynatora
Głównym celem projektu było umożliwienie uczniom oraz absolwentom szkoły technicznej rozwoju kompetencji w branżach oraz sektorach gospodarki, które szkoła oferuje jako kierunki kształcenia – z zakresu stosowanych systemów i rozwiązań w międzynarodowych firmach informatycznych oraz elektronicznych, energii odnawialnej, poznania zaplecza technicznego, funkcjonowania oraz form organizacji pracy w firmach. Szkolenie pozwoli na zdobycie umiejętności związanych z możliwością wykonywania nauczanego zawodu. Bardzo ważne jest zdobycie doświadczenia w pracy na polu informatycznym, elektronicznym, teleinformatycznym oraz elektrycznym, a także kształcenie zawodowe zgodne z wymogami UE, której rynek pracy potrzebuje pracowników wykwalifikowanych, z umiejętnościami zdobywanymi także poza szkołą. Zagraniczne praktyki powinny wzbudzić jeszcze większe zainteresowanie uczniów wybranym profilem, sposobem jego nauczania w innych krajach oraz możliwościami wykonywania zawodu poza granicami Polski. Dużym problemem szkolnictwa zawodowego jest niska liczba osób z wysokimi kwalifikacjami, potwierdzonymi poprzez inne instytucje niż szkoła oraz popartymi stażami zagranicznymi i zdobytymi w trakcie ich odbywania wiedzą oraz doświadczeniami. Wiele osób kończy edukację bez zdobycia kwalifikacji. Należy więc podnieść poziom motywacji uczniów i absolwentów do zdobywania kwalifikacji. Projekt ma uwzględniać wytyczne z Komunikatu z Brugii w sprawie ściślejszej europejskiej współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w latach 2011-2020. Uczniowie oraz absolwenci będą mieli możliwość podniesienia kompetencji w montowaniu oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych, projektowaniu i wykonywaniu lokalnych sieci komputerowych, administrowaniu tymi sieciami, projektowaniu baz danych, tworzeniu stron www i aplikacji internetowych, montowaniu i eksploatacji systemów transmisyjnych (głównie teleinformatycy), montowaniu i uruchamianiu maszyn, urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, wykonywaniu i uruchamianiu instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej, lokalizowaniu i usuwaniu uszkodzeń maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, instalowaniu oraz konserwowaniu urządzeń elektronicznych, użytkowaniu urządzeń elektronicznych, naprawie urządzeń elektronicznych. Ważnym elementem jest także możliwość poznania zasad funkcjonowania firmy o europejskich standardach – sposobu zarządzania firmą, zakresu obowiązków pracowników, porównania polskiego i zagranicznego rynku pracy, kultury pracy w krajach partnerskich. Poprzez realizację projektu uczniowie i nauczyciele mogą porównać sposób kształcenia zawodowego w innych krajach europejskich, co będzie miało wpływ na pracę nauczycieli uczących przedmiotów zawodowych. Projekt wpłynie także na osobisty rozwój uczestników. Kreatywność, samodzielność, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, odpowiedzialność, łatwość nawiązywania kontaktów, otwartość na inne kultury, zdolności interpersonalne, tolerancja, umiejętność pracy w grupie to cechy, na które uwagę zwraca każdy przyszły pracodawca. Cenne jest także zdobyte podczas wymiany doświadczenie, które w zderzeniu z doświadczeniem polskich firm może przynieść interesujące rozwiązania. Zagraniczne szkolenia mają wpływ na umiejętności językowe uczestników. Muszą oni odnaleźć się nie tylko w sytuacjach życia codziennego, ale także w sytuacjach związanych z możliwością wykonania zadań na powierzonym stanowisku pracy. Wyjazd pomoże w poszerzeniu słownictwa specjalistycznego oraz w swobodzie posługiwania się językiem obcym na polu zawodowym oraz w komunikacji codziennej. Pobyt za granicą pozwoli na pogłębienie nie tylko kompetencji zawodowych, ale także kompetencji kluczowych, jakże potrzebnych do osiągania sukcesów w życiu. Stażyści będą mogli posiąść wiedzę ogólną o krajach, kulturze, geografii, poznać zabytki państwa oraz regionu. W tym celu zostanie stworzony i opracowany wspólnie z organizacjami partnerskimi odpowiedni program kulturalno–społeczny, który pomoże uczniom w poznaniu Hiszpanii oraz Niemiec, regionu, w którym będą funkcjonować przez dłuższy czas, innych kultur, zwyczajów, ludzi o innym temperamencie oraz sposobie życia. Młodzi ludzie powinni rozwijać w sobie otwartość na odmienność kulturową, poznawać inne tradycje, próbować w nich uczestniczyć, łamać stereotypy i uprzedzenia. Cele zgodne są także z potrzebami szkoły oraz regionu. Taka forma zdobywania doświadczeń praktycznych oraz możliwość odbywania praktyk za granicą cieszy się ogromnym zainteresowaniem uczniów oraz ich rodziców. Kształcenie w innym kraju oraz staż zagraniczny to mocna strona szkoły zawodowej, a także wskazówka oraz wyznacznik dla przyszłych uczniów. Różnorodność europejskich systemów kształcenia zawodowego jest ogromnym atutem wzajemnej pomocy oraz wymiany doświadczeń, co pozwala szkole na rozwój i umożliwia podniesienie jakości kształcenia.

Nabyte umiejętności zostaną także ocenione przez opiekuna w zakładzie pracy na podstawie codziennych wpisów do dzienniczka praktyk (forma dzienniczka oraz jego zawartość zostanie także ustalona wspólnie). Stopień opanowania kompetencji w danym dniu (ewentualne podsumowanie po tygodniu) będą oceniane opisowo, zaś końcowy efekt, czyli ocena podsumowująca staż według szkolnej skali ocen 1-6, gdzie 1 (ocena niedostateczna) jest najniższą notą, zaś 6 (ocena celująca) jest najwyższą oceną. Ocena wpisana do dzienniczka praktyk będzie brana pod uwagę podczas wystawiania oceny końcowej po egzaminie u uczniów.Wręczenie Certyfikatów EUROPASS grupie elektryków

Wręczenie Certyfikatów EUROPASS grupie informatyczno-elektronicznejPodsumowanie działań w Projekcie przez uczniów pokaż prezentację

Prezentacje uczniów z pobytu na stażu
Jesteśmy na Facebook'u pobierz Prezentacja Piotra Hiszpania i Niemcy pobierz Prezentacja Tomka z pobytu w Dreznie 2016 pobierz Prezentacja Piotra z pobytu w Dreznie 2017 pobierz Prezentacja uczniów z pobytu w Ubedzie 2017 pobierz Prezentacja Kamila i Bartka w języku angielskim z pobytu w Ubedzie 2017 pobierz Koncert z włascicielem sklepu muzycznego i producentem gitar w Ubedzie odtwórz