GODŁO POLSKI

AKTUALNOŚCI

Archiwum

5.06.2019

Relacja z tygodniowej mobilności we Włoszech

Kolejne, już trzecie spotkanie Mathbustera odbyło się w Albino we Włoszech w pierwszym tygodniu maja 2019 roku. W spotkaniu wzięli udział uczniowie z klasy 2i (Cezary Kosoń, Maciej Budek, Filip Śmigasiewicz) i klasy 3i (Aleksander Sadowski, Wiktor Wenek). Uczniom towarzyszyli nauczyciele: Pan Dariusz Rudzki i Pani Joanna Kietlińska.

Nasz pobyt rozpoczęliśmy od zwiedzania Mediolanu, co wcześniej nie było planowane. Mieliśmy okazję zobaczyć budynki z pionowymi ogrodami i nowoczesną część miasta.

Oficjalna ceremonia otwarcia odbyła się w poniedziałek w szkole „ISIS O. Romero” w Albino. Włoscy uczniowie przedstawili prezentację na temat swojego regionu i szkoły. Zdobytą wiedzę sprawdzono przy użyciu platformy Kahoot! Później spotkaliśmy się z burmistrzem i jego współpracownikami w gminie Albino. Po obiedzie uczestnicy projektu rozwiązywali zagadki matematyczne na MathCityMap. Uczniowie i nauczyciele zostali podzieleni na kilka zespołów, a ich celem było radzenie sobie z typowymi zadaniami matematycznymi związanymi z zastosowaniem matematyki w życiu codziennym. Po powrocie do szkoły nauczyciele rozpoczęli pracę nad szablonem arkusza dla przyszłego ebooka, podczas gdy uczniowie byli zaangażowani w ulepszanie gier planszowych.

Wtorek rozpoczął się od wizyty w fabryce Tenaris Dalmine, gdzie mogliśmy dużo dowiedzieć się na temat huty, walcowni, laboratorium oraz produkcji stali. Po powrocie do szkoły w Albino wszyscy zabrali się do pracy nad celami projektu (ebook i gry planszowe). Wieczorem nauczyciele wraz z dyrektorem szkoły „ISIS O. Romero” zostali zaproszeni na oficjalną kolację.

Środa była bardzo ważnym dniem, ponieważ włoscy studenci prezentowali grę biznesową JA i 7 stanowisk STEM. Następnie polscy studenci dyskutowali na temat wybranej przez siebie kariery w zawodzie grafik komputerowy. Nasi chłopcy jako jedyni przedstawiciele zaangażowanych krajów partnerskich przedstawili pięć wybranych przez siebie elementów w tej profesji: wynagrodzenie, stosunek mężczyzn do kobiet, lata doświadczenia, korzyści zdrowotne i rodzaje umów o pracę. Po południu wszyscy odwiedziliśmy Bergamo Citta Alta - Upper Town.

Cały czwartek był przeznaczony na wycieczkę do słynnej Werony i Sirmione położonego nad Jeziorem Garda. Zwiedzanie Werony zajęło dużo czasu, ponieważ miasto słynie z wyjątkowej i pięknej architektury. Po powrocie do Albino uczniowie udali się na przyjęcie, które zostało zorganizowane w szkole.

W ostatnim dniu naszego pobytu we Włoszech odbyło się spotkanie, które obejmowało laboratorium LEGO MINDSTORMS EV3 zorganizowane przez Stowarzyszenie Bergamo Scienza. Uczniowie zostali podzieleni na grupy, a ich celem było rozbudowanie i zaprogramowanie robotów LEGO, które miały ze sobą rywalizować. Uczniowie wzięli także udział w wykładzie „Gamifikacja w edukacji: przykład poprawy znajomości zagadnień finansowych: Finanziopoli”, po którym uczniowie przystąpili do prac w grupach nad projektem. Spotkanie zakończyło się ceremonią zamknięcia, podczas której wszyscy uczestnicy otrzymali certyfikaty.

Diary of weekly mobility in Italy

The subsequent (third) Mathbuster mobility meeting took place in Albino, Italy during the first week of May 2019. Students from 2i class (Cezary Kosoń, Maciej Budek, Filip Śmigasiewicz) and 3i class (Aleksander Sadowski, Wiktor Wenek) took part in the mobility meeting. The Students were accompanied by teachers: Mr. Dariusz Rudzki and Ms. Joanna Kietlińska.

We started our stay there by the visit and sightseeing in Milan, which wasn’t planned before. We had an opportunity to see vertical gardens buildings and the modern part of Milan.

Official introduction ceremony took place on Monday morning in “ISIS O. Romero” school in Albino. Italian students made a presentation about their region and their school. The presentation was evaluated by the quiz on Kahoot! platform. Later we had a meeting with the Mayor and his staff members in Albino Municipality. After lunch both students and teachers were involved in the MathCityMap breaking-ice activity. Students and teachers were divided into several teams and their aim was to deal with typical maths tasks connected with everyday life. After that teachers were working on an ebook worksheet template, while the students were involved in improving board games.

Tuesday started with the visit in Tenaris Dalmine Plant, where we could get some knowledge about steelmaking – steelmaking shop, rolling mill and laboratory. After returning to school in Albino we all returned to working on project aims (ebook and board games). In the evening we were invited to an official dinner with the school teachers involved in the project and the “ISIS O. Romero” school head teacher.

Wednesday was a very important day because Italian students were making presentations of JA Business Game and 7 STEM jobs. After that Polish students discussed their chosen Careers infographics which was connected with the IT graphic designer profession. The boys, as the only representatives of the involved partner countries presented five fields chosen by them: salary, men to women ratio, years of experience, health benefits and types of job contracts. In the afternoon we all visited Bergamo Citta Alta – Upper Town.

The entire Thursday was devoted to the trip to a famous town of Verona and Sirmione – situated at the Garda Lake. The sightseeing in Verona took a lot of time since the city is famous for its unique and beautiful architecture. After the trip students went back to Albino and headed to the school for the party.

On the last day of ours stay in Italy there was a meeting at school which included the LEGO MINDSTORMS EV3 Laboratory organised by the Bergamo Scienza Association. Students were divided into groups and their aim was to assembly and program the LEGO robots which were to fight each other. Students also took part in the lecture on ‘Gamification in education: an example to improve financial literacy: Finanziopoli’, which was later followed by students team work on the project. Everything ended with the closing ceremony when all the participants were given the certificates of attendance.

 

MENU PODMIOTOWE

MENU PRZEDMIOTOWE

INFORMACJE INNE

OGŁOSZENIA